Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN STREAMLINE.NL

 

LEVERING/OPHALEN

Bij verhuur van een bus met chauffeur, komt de chauffeur naar de overeengekomen opstapplaats op de afgesproken tijd. Vooraf leggen wij het programma met u vast, wat het reisschema is gedurende de dag. De chauffeur blijft ter plaatse.


Bij verhuur van een voertuig zonder chauffeur, haalt u de bus op lokatie in Heino op, op de afgesproken tijd en datum. Vooraf leggen wij het gehele huurprogramma met u vast.


Bij verhuur van een attractie, attribuut etc., maken wij nadere afspraken over levering danwel dat u het gehuurde object zelf ophaalt in Heino.


VERVOER INCLUSIEF CHAUFFEUR

Voor dit vervoer zijn de Algemene vervoer- en reisvoorwaarden van KNV Busvervoer van toepassing.

https://www.knv.nl/wp-content/uploads/2019/04/knv_busvervoer_algemene_vervoer_en_reisvoorwaarden_nl_versie-1.pdf

 

HUUR VOERTUIGEN ZONDER CHAUFFEUR

Artikel 1. Alle bestuurders van het  gehuurde voertuig moeten in het bezit zijn van een geldig Europees B-rijbewijs en minimaal 24 jaar zijn met 4 jaar rij-ervaring. Juridische ontzeggingen van de rijbevoegdheid moeten worden gemeld en zijn een directe reden om niet tot een getekende overeenkomst over te gaan.

 

 Artikel 2. Voor vertrek dienen de huurder en bestuurder(s) hun naam, adres en woongegevens en een kopie van hun rijbewijs en ID bewijs af te geven aan de verhuurder Streamline.nl ter verificatie en ter afhandeling van eventuele acties voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden. De huurder en bestuurders gaan akkoord met het gebruik van deze gegevens voor deze doeleinden. Streamline.nl gaat verantwoordelijk en vertrouwelijk om met deze gegevens.

 

 Artikel 3. Er wordt van de huurder verwacht dat het gehuurde voertuig wordt behandeld zoals men het eigen voertuig zou behandelen. Wij gaan uit van het juridisch principe dat iemand zich redelijkerwijze als een verantwoord persoon gedraagt die alles doet wat nodig is om voorzienbare schade te voorkomen. Van de huurder en bestuurders wordt verwacht dat hij/zij zich tijdens de rit aan de verkeersregels houdt en alle gedragsregels in acht neemt en zich niet roekeloos gedraagt. De huurder en alle bestuurders verklaren geen deel te nemen aan wedstrijden, rally’s, tijdritten , koeriersdiensten en/of personenvervoer tijdens de overeengekomen huurperiode. De huurder en bestuurders verklaren de auto te gebruiken voor het normale wegverkeer.

 

Artikel 4. Elke aanvraag wordt individueel beoordeeld. Streamline.nl behoudt zich het recht voor om aanvragen zonder opgaaf van redenen te weigeren. Bij goedkeuring van een aanvraag zal een verhuurcontract worden opgesteld met de overeengekomen prijs voor de verhuurperiode en eventuele extra bijkomende kosten.  

 

Artikel 5. Het is de bestuurder niet toegestaan om deel te nemen aan het verkeer in het gehuurde voertuig van Streamline.nl onder invloed van alcohol , drugs, verkeersgedrag beïnvloedend aangemerkte medicijnen of enig ander bedwelmende stof of stimulerend stof. Schade ontstaan terwijl de bestuurder verkeert onder bovengenoemde stoffen is van de verzekering uitgesloten en derhalve geheel en alleen voor de rekening van de bestuurder.

 

Artikel 6. Verkeersovertredingen (boetes) die tijdens de verhuur periode of de eventueel langere uitloop van de periode op het gehuurde voertuig worden geregistreerd en aan de verhuurder Streamline.nl als kenteken verantwoordelijke worden aangeleverd door de betrokken Nederlandse, of bij gebruik in het buitenland de betrokken buitenlandse , overheidsinstantie worden altijd bij de huurder van het voertuig in rekening gebracht met een administratieve opslag van 25 Euro door Streamline.nl voor de verwerking van de boete. Parkeergelden, opslagkosten en tolgelden en andere bijkomende kosten tijdens de huurperiode zijn voor rekening van de huurder.

 

Artikel 7. Schade of pech onderweg altijd melden aan SOS internationaal en/of de wegenwacht en Streamline.nl. Een schadeformulier moet direct worden opgemaakt en foto’s van de gebeurtenis gemaakt en bijgevoegd aan het document. Aan de rit vooraf en achteraf wordt de auto rondom gecontroleerd op beschadigingen en defecten waarvan foto’s worden genomen. Van elke vorm van schade , oplichting, diefstal, etc dient ter plekke aangifte aan de politie te worden gedaan.

 

Artikel 8. Diefstal en/of beschadigingen van/aan eigendom huurder/ inzittenden in de betreffende auto zijn voor rekening van de huurder.

 

Artikel 9. Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde auto aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. Tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met Streamline.nl waarbij artikel 1 volledig in acht wordt genomen.

 

Artikel 10. Bij een vroegtijdige inlevering van het gehuurde voertuig blijft de volle huur gelden. Er geldt geen restitutie regeling tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 11. Bij diefstal van het voertuig dient de politie en de verhuurder Streamline.nl zo spoedig mogelijk te worden ingelicht.

 

Artikel 12. Indien u tijdens de verhuur periode de auto verlaat dient u de auto rondom deugdelijk af te sluiten en het is belangrijk geen waardevolle spullen in de auto achter te laten.

 

Artikel 13. Streamline.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die door onze verzekering niet gedekt is. Polisvoorwaarden zijn opvraagbaar.

 

Artikel 14. Betreffend voertuig wordt afgeleverd met een volle brandstoftank. Voor inleveren van de auto zelf weer aftanken met de van toepassing zijnde brandstof. Bij het niet aftanken en bij tanken van de verkeerde brandstof zijn de kosten ten gevolge hiervan voor de huurder. Huurder levert de auto netjes en schoon in bij Streamline.nl. Indien dit niet het geval is brengt Streamline.nl hiervoor schoonmaakkosten in rekening bij de huurder, kosten afhankelijk van de staat van het voertuig.

 

 Artikel 15. Het voertuig wordt op de afgesproken datum en tijd weer ingeleverd. Indien dit overschreden wordt, worden er extra uurkosten danwel kilometerkosten in rekening gebracht, overeenkomstig de afgesloten overeenkomst.

 

Artikel 16. Bij diefstal van eigendom van Streamline.nl wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.

 

Artikel 17. Verzekering & Eigen Risico. Bij schade: Het eigen risico voor de huurder bij schade ontstaan tijdens de overeengekomen verhuur periode door de bestuurder of tegenpartij aan een voertuig van Streamline.nl veroorzaakt bedraagt € 1.000,-. per gebeurtenis. Bij gebleken schuld van de tegenpartij wordt dit bedrag gerestitueerd na uitkering van het opgelopen schade bedrag.

 

Artikel 18. Eventuele openstaande rekeningen en vorderingen op klanten worden uit handen gegeven aan een deurwaarderskantoor. De kosten welke hier uit voort vloeien worden verhaald op de klant.

 

Artikel 19. Bij annulering is de huurder verschuldigd: A: Tot 30 dagen voor aanvang 25% van het totaalbedrag B: 21 dagen voor aanvang 50% van het totaalbedrag C: Tot 14 dagen voor aanvang 75% van het totaalbedrag D: Binnen 7 dagen voor aanvang 100% van het totaalbedrag, tenzij anders vermeld in de overeenkomst.

Eventuele gemaakte kosten voor het bestickeren of ombouwen van het voertuig komen 100% voor kosten van de huurder.

 

Artikel 20. Het is niet toegestaan om in de voertuigen van Streamline.nl te roken.

 

Artikel 21. Streamline.nl is nooit en te nimmer aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen en verlies van eigendom.

 

Artikel 22. De verhuurperiode omvat de overeengekomen periode van verhuur en de eventuele langere duur , extra uren (dagen) veroorzaakt door het later inleveren dan de overeengekomen datum en tijdstip in de afgesproken verhuur periode

 

Artikel 23. De huurder is aansprakelijk voor de kosten bij verlies van de wettelijke voertuig documenten en sleutels.

 

Artikel 24. Bij het stoppen van de goede werking van het Streamline.nl voertuig door een optredend mechanisch falen of als gevolg van welke vorm van overmacht is de verhuurder nooit aansprakelijk voor enige gevolgschade, reputatieschade of andere schade die daardoor kan ontstaan. Het afgesproken verhuurbedrag is niet volledig terug te vorderen. Mocht deze situatie zich voordoen, gaan huurder en verhuurder met elkaar in overleg om tot een passende oplossing te komen.